W wersji Senatu ustawy Tax Tuts and Jobs Act (TCJA) zawarto kilka ważnych zmian w opodatkowaniu międzynarodowych korporacji. Międzynarodowe przepisy ustawy Senatu są podobne do przepisów ustawy Izby, ale istnieją zasadnicze różnice w ich zasad dotyczących erozji bazowej. Głównym celem przepisów międzynarodowych w Senackiej ustawie jest wprowadzenie systemu terytorialnego do opodatkowania wielonarodowych dochodów przedsiębiorstw. Obejmuje to wprowadzenie zwolnienia z uczestnictwa, wzmocnienie zasad dotyczących erozji podstawy oraz zasady przejściowe dotyczące odroczonego dochodu.

Jednak projekt Senatu zawiera także postanowienia zachęcające wielonarodowe firmy do przenoszenia własności intelektualnej do Stanów Zjednoczonych.
Przegląd głównych zasad międzynarodowych w ustawie podatkowej Senatów

Przejdź do systemu terytorialnego poprzez odliczenie 100% dywidendy
Uznanie repatriacji odroczonego dochodu zagranicznego
Obniżenie stopy dochodów pochodzących z zagranicy
Podstawowe zasady erozji
Włączenie zagranicznych wysokich zwrotów
Ograniczenie naliczania odsetek dla globalnej grupy afiliowanej
Reguła włączania transakcji przychodzących

Przejście do systemu terytorialnego

Projekt Senatu ma 100% potrącenia z dywidendy jako zwolnienie z uczestnictwa. Obejmuje to zasadę ograniczania strat na sprzedaż lub transfer, gdy dywidendy wypłacane są spółce dominującej.

Aby ułatwić przejście z systemu ogólnoświatowego do terytorialnego, ustawa zawiera uznany przepis dotyczący repatriacji. Odroczone zarobki podlegają 10-procentowemu podatkowi, jeżeli środki pieniężne lub ekwiwalent pieniężny lub 5-procentowy podatek za reinwestowane zyski. S korporacje są zwolnione z uznanej repatriacji. REIT może wykluczyć odroczone zarobki z testu dochodu brutto.

Korporacje mają osiem lat na zapłacenie podatku od odroczonych zysków. Minimalna wypłata w wysokości 8 procent jest wymagana przez pierwsze pięć lat, 15 procent za szósty rok, 20 procent za siódmy rok i 25 procent za ósmy rok.
Zredukowana stawka od dochodu zagranicznego

Inaczej niż w wersji House Tiety, Senacka ustawa zawiera 37,5-procentowe odliczenie od dochodu zagranicznego powyżej progu. Firmy osiągające przychody ze sprzedaży zagranicznej otrzymują odliczenie za wszystkie dochody powyżej normalnego zwrotu z aktywów związanych z tym dochodem. Senacka ustawa definiuje normalny dochód jako 10 procent wszystkich materialnych, podlegających amortyzacji aktywów, co wyklucza wartości niematerialne, takie jak patenty. Jako taka, rezerwa ta obniża efektywną stopę dochodu zagranicznego pochodzącego z wartości niematerialnych do 12,5%.

Przepis ten nie jest technicznie innowacją, ale ma taki sam skutek. Zazwyczaj pola innowacji odróżniają, który dochód otrzymuje niższą stawkę w oparciu o wydatki na badania i rozwój, opłaty licencyjne lub wartości niematerialne. Chociaż ten przepis nie stosuje żadnego z tych testów, zmniejsza on efektywną stawkę podatku od dochodu z własności intelektualnej.

Wydaje się, że przepis ten ma na celu zachęcenie przedsiębiorstw wielonarodowych do lokalizowania aktywów niematerialnych w Stanach Zjednoczonych. Założenie to jest wzmocnione poprzez włączenie specjalnych zasad przenoszenia aktywów niematerialnych z kontrolowanych zagranicznych korporacji do udziałowca USA. Przepis ten umożliwia rodzicowi amerykańskiemu przeniesienie składnika wartości niematerialnych bez wywoływania zdarzenia podlegającego opodatkowaniu, takiego jak zyski kapitałowe ze sprzedaży składnika aktywów.
Podstawowe zasady erozji
Włączenie wartości niematerialnych z krajów o niskim opodatkowaniu

Obecny rok włączenia globalnych niematerialnych dochodów o niskim opodatkowaniu przez udziałowców w Stanach Zjednoczonych nie rozróżnia krajów o wysokim lub niskim opodatkowaniu. Zamiast tego reguła wymaga od firmy macierzystej ze Stanów Zjednoczonych włączenia 50% dochodu zagranicznych podmiotów zależnych powyżej normalnego zysku do podstawy opodatkowania rodzica. Rezerwa ta wyłącza z dochodu efektywnie powiązane dochody, częściowe dochody F, zagraniczny dochód z ropy naftowej lub gazu, lub niektóre płatności stron powiązanych. Przepis definiuje normalne stopy zwrotu jako 10 procent wszystkich materialnych, podlegających amortyzacji aktywów posiadanych przez wszystkie zagraniczne spółki zależne w ramach sieci macierzystej. W takim przypadku rodzice z USA, posiadający wartości niematerialne i prawne, takie jak patenty i prawa autorskie, w dowolnym obcym kraju będą musieli uwzględnić połowę dochodu w bazie opodatkowania rodzica.

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, rodzic amerykański może wykorzystać 80 procent zagranicznych ulg podatkowych związanych z uwzględnionym dochodem na poczet swoich zobowiązań podatkowych. Pozostałe 20 procent nie może być przeniesione do przodu lub do tyłu. Większość amerykańskich rodziców posiadających wartości niematerialne i prawne w krajach o wyższym opodatkowaniu powinna mieć wystarczającą liczbę zagranicznych ulg podatkowych, aby uniknąć podatku, podczas gdy rodzice ze Stanów Zjednoczonych posiadający wartości niematerialne i prawne w krajach o niskim opodatkowaniu mieliby dodatkową odpowiedzialność, ponieważ nie ma dostępnych zagranicznych kredytów podatkowych. Jako taki, przepis ten działa jako dodatkowy podatek od dochodów niematerialnych z krajów o niskim poziomie opodatkowania, bez jednoznacznej identyfikacji krajów o niskim poziomie opodatkowania.
Ograniczenie odliczenia odsetek

Ustawa senacka zawiera również limit odliczania odsetek dla przedsiębiorstw w ramach globalnej sieci. Przepis ten nie zastępuje krajowego ograniczenia odliczenia odsetek, ale stanowi dodatkowe ograniczenie nakładane na rezerwę krajową. Zgodnie z tym postanowieniem odliczenie odsetek od przedsiębiorstwa należącego do „grupy afiliowanej na całym świecie” jest ograniczone do części łącznej kwoty odsetek zapłaconych przez grupę, w przypadku gdy część ta jest oparta na całkowitym dochodzie grupy uzyskanym przez spółkę amerykańską.

Na przykład amerykańska filia zagranicznego rodzica ma 10 milionów dolarów dochodu w grupie o łącznym dochodzie 100 milionów dolarów. Ta spółka zależna ma 5 milionów dolarów na spłatę odsetek, ale grupa ma jedynie 20 milionów dolarów na spłatę odsetek. W takim przypadku spółka zależna może odliczyć jedynie 2 miliony dolarów z tytułu wypłat odsetek, (10/100) * 20.

Reguła przychodząca

Zasada dotycząca wejścia w Senackim ustawie działa jak alternatywny minimalny podatek dla korporacji, które prowadzą interesy z zagranicznymi korporacjami. W przepisie korporacje o faktycznie powiązanych dochodach są zobowiązane do obliczenia swojego podatku dwoma metodami. Po pierwsze, korporacja oblicza swoje podatki, stosując standardową metodę krajową, która obejmuje odliczanie płatności dla zagranicznych korporacji. Po drugie, korporacja oblicza swoje podatki bez odliczania płatności od korporacji zagranicznej, ale stosując zasadę 10 procent zamiast bazowych 20 procent. Jeśli drugie obliczenie jest większe niż pierwsze, korporacje płacą różnicę między dwoma obliczeniami w dodatkowych podatkach.

Ten przepis dotyczy wszystkich płatności między korporacją amerykańską a zagraniczną korporacją, z wyjątkiem sprzedanych towarów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *